Algemene Voorwaarden Opdrachtnemer februari 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: Kinderopvang Webdesign, gevestigd te (2652 JC) Berkel en Rodenrijs aan het
Sneekermeerplantsoen 1A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65342437 en
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Y. de Jong.
2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden.
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden met betrekking tot advisering en ontwikkeling op het gebied van web
technologie. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
4. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of
gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer
vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
5. Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van
werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
6. Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke
door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden gedaan
respectievelijk aangegaan.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
3. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid daarvan
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden
worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd.
4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de vereenkomst, nietig zou
zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn en in overleg tussen
partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling
zoveel mogelijk benadert. Voorgaande laat de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet
5. Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook
gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
6. Opdrachtnemer zal opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene
voorwaarden.
7. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat opdrachtgever op de hoogte is gesteld,
van kracht zijn. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft deze het
recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld. Opdrachtnemer heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen twee dagen na ontvangst van
aanvaarding te herroepen.
2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na offerte blijkt dat de
verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden
ontleend aan door opdrachtnemer gedane aanbiedingen.
3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden
dit onmogelijk maken.
4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever,
naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had
behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke
vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever de door opdrachtnemer gedane aanbieding heeft
geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van
de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk met deze
afwijkingen heeft ingestemd.
2. Indien opdrachtgever zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt,
is opdrachtnemer eerst aan deze opdracht gebonden nadat hij deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft
bevestigd.
3. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer of zodra opdrachtnemer –
zonder tegenwerping van opdrachtgever – met de uitvoering is begonnen, voor hem bindend.
4. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer zijn overeengekomen. Opdrachtnemer zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze
redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat de overeen gekomen levertijd door
opdrachtnemer wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is
om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de
overeenkomst.

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel
nodig heeft voor het correct, compleet, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd
tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat
opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die
in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
4. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra
honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter
beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van opdrachtgever.
5. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze
geretourneerd.
6. Opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van opdrachtnemer hoge eisen stellen, maar
opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan
opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig
zijn. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van
het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.
7. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:
- het onderhouden van door opdrachtnemer opgeleverde website;
- beveiliging van de website en het verkrijgen van een SSL certificaat;
- het leveren van teksten en foto’s voor de website en controle daarvan voorafgaand aan oplevering;
- de veiligheid en beveiliging van persoonsgegevens;
- het voldoen aan alle geldende wettelijke vereisten, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot GGD
Inspectierapporten, klachtenprocedure en geschillencommissie;
- het voorkomen van datalekken;
- het maken van periodieke back-ups;
8. Opdrachtgever moet de gegevens uit de ontvangen bescheiden doorlezen en controleren op juistheid en
eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk doorgeven aan opdrachtnemer.

Artikel 6 Uitvoering opdracht
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.
Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van
opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Op opdrachtnemer rust echter slechts een inspanningsverbintenis en is niet
aansprakelijk voor tegenvallende resultaten en/of bezoekersaantallen naar aanleiding van een door hem
opgeleverde website.
3. Opdrachtnemer heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke
toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of
derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is.
4. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk
uitgesloten
5. De opdrachtnemer houdt de opdrachtgever op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de
opdracht en stelt hem onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht, indien de opdrachtgever
daarvan onkundig is.
6. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of
bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking
heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.
7. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn
levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding
van de overeenkomst op.
8. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren.
9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht om elk uitgevoerd gedeelte
afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door
opdrachtgever niet wordt betaald, is opdrachtnemer niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft
hij het recht de overeenkomst op te schorten.
10. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van die
onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat opdrachtgever de resultaten van
de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
11. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden
als referentie of voorbeeld te mogen noemen, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever
verschuldigd is.

Artikel 7 (Op)leverings- en uitvoeringstermijnen
1. (Op)levering en/of uitvoering zal plaatsvinden binnen een door opdrachtnemer opgegeven termijn.
Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale
termijnen.
2. Bij overschrijding van de leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer
schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij opdrachtnemer alsnog een redelijke termijn wordt geboden om het
werk op te leveren danwel uit te voeren. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit
voortvloeiende schade.
3. Indien opdrachtnemer gegevens of instructies nodig heeft van opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de
levering en/of uitvoering, vangt de leverings- of uitvoeringstermijn aan nadat opdrachtgever deze aan
opdrachtnemer heeft verstrekt.
4. Opdrachtgever is gehouden de website na oplevering binnen 14 dagen te onderzoeken of de kwaliteit en
kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de
eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
5. Na de oplevering van de website en definitief akkoord van opdrachtgever, is de overeenkomst deugdelijk
uitgevoerd. Opdrachtgever heeft na oplevering geen recht op verdere support werkzaamheden. Indien
opdrachtgever na oplevering van de website wenst dat er support werkzaamheden worden verricht met
betrekking tot de website, zal opdrachtnemer hier aparte tarieven voor hanteren. Opdrachtgever kan ten
behoeve hiervan een afzonderlijke overeenkomst met opdrachtnemer sluiten.

Artikel 8 Overmacht
1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen
ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte
van werknemers of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen,
tekortkomingen van leveranciers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden en andere
stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming of die van opdrachtgever, worden die
verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen
wijze na te komen.
2. Inbreuken op rechten van derden, dan wel anderen waarvan opdrachtnemer gegevens van heeft opgeslagen,
worden eveneens als overmacht beschouwd.
3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan
schuld van opdrachtnemer, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor rekening komen van opdrachtnemer. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de
wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien
of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in
staat is de verplichtingen na te komen.
4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst
met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te
ontbinden zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
5. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de
overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende
overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
6. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze
factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Tarieven en (prijs)wijzigingen
1. Alle tarieven en prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW, andere overheidsheffingen, reis-,
verblijf-, verpakkings-, bezorg-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2. Opdrachtnemer berekent diensten op basis van uurtarieven die opdrachtnemer vooraf met opdrachtgever
overeenkomt of op basis van een vooraf vastgesteld en overeengekomen bedrag per dienst/overeenkomst.
Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en (grondstof)kosten, al dan niet op grond
van een wettelijke verplichting, stijgt, heeft opdrachtnemer het recht zijn tarief dienovereenkomstig te
verhogen. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze prijsverhoging.
3. Indien opdrachtnemer berekent op basis van uurtarieven, wordt voordat opdrachtnemer aan een opdracht
begint, een inschatting gemaakt van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee
gemoeid zijn. Opdrachtgever kan aan deze inschatting echter geen rechten ontlenen.
4. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de
werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer.
5. Indien opdrachtnemer een vast honorarium of tarief met opdrachtgever is overeengekomen, is
opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief wanneer tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk
in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet
toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd, dat
opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen
honorarium. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan uiteraard onverwijld op de hoogte. Opdrachtgever
is gehouden tot betaling van deze meerkosten.
6. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stelt opdrachtnemer
opdrachtgever in kennis van de financiële consequenties.
7. Opdrachtnemer specificeert facturen naar opdracht en in geval van uurtarieven naar het aantal uren dat
daarmee gemoeid is.
8. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van
ingeschakelde derden en andere kosten, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, na
volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
Bij opdrachten die een looptijd hebben van meer dan één maand zal het verschuldigde honorarium en de
verschuldigde onkosten periodiek, in beginsel per week, in rekening worden gebracht.
9. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn
werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen
voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
10. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is
verstreken, heeft de opdrachtnemer recht op betaling van honorarium van het reeds uitgevoerde deel van de
werkzaamheden.

Artikel 10 Betaling
1. Opdrachtgever dient het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum en op door
opdrachtnemer aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of
opschorting uit welke hoofde dan ook.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen
termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere
sommatie of ingebrekestelling is vereist, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, het recht vanaf de
vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen,
tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer.
5. Opdrachtnemer is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever bovendien gerechtigd, zonder
dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan opdrachtgever
(buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de
rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
6. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden conform het Besluit Buitengerechtelijke
Incassokosten (BIK) als volgt berekend:
- over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,-
- over de volgende Euro 2.500,- 10%
- over de volgende Euro 5.000,- 5%
- over de volgende Euro 190.000,- 1%
- over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,-
7. Door opdrachtgever gedane betalingen zullen door opdrachtnemer ten eerste in mindering worden gebracht
op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten
behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het
factuurbedrag.
9. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om contante betaling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling of
tussentijdse betaling of enige andere zekerheid voor betaling van opdrachtgever te verlangen.
10. Bij uitblijven van volledige betaling door opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst
zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden
of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel
opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft
opdrachtnemer eveneens indien hij al voordat opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen
heeft om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Indien opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die
voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid
van opdrachtnemer voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen,
beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door opdrachtnemer
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door
opdrachtnemer gefactureerde of te factureren bedrag exclusief BTW.
2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden bedrijfs-, indirecte of
gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de
geregelde gang van zaken binnen onderneming van opdrachtgever of derden, letselschade of immateriële
schade.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Opdrachtgever
vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden. Indien opdrachtnemer door derden mocht
worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan.
Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden komen verder voor rekening en risico van
opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden schade die het gevolg
is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien
deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie. Opdrachtgever zal zich in dergelijke
gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van:
- de verstrekking van onjuiste of onvolledige teksten, foto’s, gegevens of informatie door opdrachtgever aan
opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;
- het niet controleren van bovengenoemde stukken en gegevens door opdrachtgever voorafgaand aan
oplevering;
- ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van de website door opdrachtgever;
- gebruik van website voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is door opdrachtgever of derden;
- het niet, niet volledig of niet tijdig onderhouden van de website door opdrachtgever;
- onvoldoende, onvolledige of ondeugdelijke beveiliging van de website door opdrachtgever;
- het ontbreken van een SSL certificaat of het niet aanvragen daarvan door opdrachtgever;
- een langere uitvoerings- of oplevertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan
ten grondslag ligt;
- tijdens de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk ingrijpen aan website dat onvermijdelijk is voor het
uitvoeren van de werkzaamheden als zodanig;
- fouten in gebruikte apparatuur of programmatuur;
- storingen, onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van de website;
- verminderde bezoekersaantallen van de website of een terugval in de vindbaarheid van de website via
zoekmachines e.d.;
- het nemen van onvoldoende of ondeugdelijke maatregelen door opdrachtgever ten behoeve van de
veiligheid en beveiliging van persoonsgegevens;
- het niet voldoen aan alle geldende wettelijke vereisten door opdrachtgever, waaronder inbegrepen maar
niet beperkt tot GGD Inspectierapporten, klachtenprocedure en geschillencommissie;
- het niet voorkomen van datalekken door opdrachtgever;
- het niet of niet tijdig maken van periodieke back-ups door opdrachtgever;
- inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, copyright rechten of privacy rechten van derden wegens
door opdrachtgever verstrekte teksten, foto’s, gegevens of andere informatie en stukken;
6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever
ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat opdrachtgever de schade heeft
ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan
het recht op schadevergoeding vervalt.
8. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de opdrachtgever kenbare
vergissing maakt, is deze gehouden opdrachtnemer daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de
vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij opdrachtnemer te melden,
is deze voor de schade niet aansprakelijk.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke
bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 12 Opschorting/ontbinding
1. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder
begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat
alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien:
a. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat
te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting
slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in bovengenoemde situaties of
indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien
zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk van enige
door opdrachtgever of derden geleden schade of gemaakte kosten.

Artikel 13 Beëindiging
1. De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van opdrachtnemer
of opdrachtgever dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van opdrachtnemer.
2. Indien het door opdrachtnemer uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens
rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt
het bedrijf van opdrachtnemer op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door opdrachtgever aan de
rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk, in overleg met
rechtverkrijgenden te bepalen bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk.
3. Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd
met inachtneming van een termijn van twee maanden. Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen niet
tussentijds worden opgezegd.
Artikel 14 Betalingsonmacht
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is opdrachtnemer
gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels
een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen
of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de inhoud
van overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst (op)geleverde zaken of werken blijven eigendom
van opdrachtnemer totdat opdrachtgever hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd
deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere
leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het
eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens
binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 16 Geheimhouding, privacy en cookies
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst
zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard omtrent alle feiten en
bijzonderheden betreffende de ondernemingen waarvan hij/zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat
deze vertrouwelijk zijn, die door de andere partij ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan
verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere
nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking een informatieplicht opleggen, of voor
zover de ene partij de andere van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook
niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover partijen zulks voor een
zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of
beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te
herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
Opdrachtnemer behoudt zich voorts het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte
werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan
opdrachtgever verschuldigd is.
3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld
aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en
in geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken
van belang kunnen zijn. Opdrachtnemer is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding.
Tevens is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die
hierdoor is ontstaan.
4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het
opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van
opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor
zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel
omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke of
beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of
strafprocedure.
5. De gegevens en informatie die opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt en opdrachtnemer verzamelt, zal
opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
6. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van opdrachtgever afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in
het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is opdrachtnemer
niet toegestaan om de persoonsgegevens van opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een
of andere wijze openbaar te maken.
7. Bij het bezoeken van onze website kan opdrachtnemer informatie van opdrachtgever over het gebruik van de
website verzamelen door middel van cookies.
8. De informatie die opdrachtnemer verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden
worden gebruikt.
9. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door
opdrachtgever aan opdrachtnemer van € 1000,-- per overtreding, tot een maximum van € 10.000,--
onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 17 Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt
of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die
producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al
dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of
te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van
opdrachtnemer. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot
overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van opdrachtnemer aan opdrachtgever.
3. De rechten van intellectuele eigendom welke opdrachtnemer in licentie gebruikt mag opdrachtgever nimmer
wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
4. Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van opdrachtgever afkomstige informatie, afbeeldingen,
teksten en bescheiden te gebruiken en vrijwaart opdrachtnemer tegen elke aanspraak van derden gebaseerd
op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
5. Opdrachtgever is bij overtreding van de bepalingen van dit artikel gehouden alle door opdrachtnemer en door
derden geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 18 Reclames / klachten
1. Reclames dan wel klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen
schriftelijk binnen 14 werkdagen na oplevering of de verzenddatum van de stukken of informatie waarover
opdrachtgever klaagt, dan wel binnen 14 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever
aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar
gemaakt.
2. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de klacht
en worden de (op)geleverde werkzaamheden geacht correct te zijn uitgevoerd. Alle gevolgen van het niet
direct melden zijn voor risico van opdrachtgever.

Artikel 19 Nieuwsbrief
1. Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
2. De nieuwsbrief houdt opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente
ontwikkelingen.
3. Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.
4. Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief.
Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 20 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en
regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht
door de bevoegde rechter te Rotterdam, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

Scroll naar boven