Algemene voorwaarden MbWebExperience

Tot stand gekomen op 29 april 2016.

Algemene Voorwaarden mbWebExperience, gevestigd aan Bleiswijkseweg 55, 2712 PB, te Zoetermeer, ingeschreven bij de KvK onder nummer 50465481.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

MbWebExperience: mbWebExperience, waaronder de handelsnaam kinderopvang-rekentool.nl, ingeschreven bij de KvK onder nummer 50465481. Daarnaast Coverint waaronder de handelsnaam Kinderopvang Solutions, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65342437.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die MbWebExperience voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen MbWebExperience en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en MbWebExperience.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Artikel 1 Werkingssfeer
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen MbWebExperience en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MbWebExperience, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden MbWebExperience en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met MbWebExperience zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes
1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
2. Aanbieden en/of offertes zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Na deze periode vervalt de aanbieding en/of offerte.
3. MbWebExperience kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is MbWebExperience daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MbWebExperience anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht MbWebExperience niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming en duur overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van MbWebExperience.

Artikel 4 Beëindiging overeenkomst
1. MbWebExperience en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
2. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
3. Zowel MbWebExperience als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, schriftelijk opzeggen.

Artikel 5 Ontwikkeling en/of onderhoud rekenmodule
1. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens en instructies die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelingen/of onderhoud van de module of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan MbWebExperience.
2. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft MbWebExperience het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
3. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij hij of zij beschikt over de vereiste licenties.
4. MbWebExperience zal trachten de Wederpartij zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het laatste nieuws en de meeste recente ontwikkelingen.
5. Na de oplevering van de rekenmodule en definitief akkoord van de Wederpartij, kan de Wederpartij met MbWebExperience een onderhoudsovereenkomst afsluiten. Indien de Wederpartij na oplevering van de software wenst dat er onderhoud wordt verricht aan het softwaresysteem, zal MbWebExperience hier aparte tarieven voor hanteren.

Artikel 6 Oplevering module
1. Indien de Overeenkomst het ontwikkelen van software betreft, is de Wederpartij gehouden deze na oplevering binnen 14 dagen te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
2. Gebreken en tekorten behoort de Wederpartij binnen 3 werkdagen na ontdekking ervan aan MbWebExperience te melden.
3. Indien de Wederpartij een gebrek of tekort meldt, dan zal MbWebExperience er voor inspannen dit gebrek of tekort uiterlijk binnen 14 dagen weg te nemen.
4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de werkzaamheden of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij en MbWebExperience binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt MbWebExperience de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MbWebExperience zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal MbWebExperience de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal MbWebExperience daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal MbWebExperience proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
5. MbWebExperience zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan MbWebExperience kunnen worden toegerekend.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en MbWebExperience zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 Uitvoering overeenkomst
1. MbWebExperience zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. MbWebExperience heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. MbWebExperience heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft MbWebExperience het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is MbWebExperience niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft MbWebExperience het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 9 Prijzen en tarieven
1. De Opdrachtgever betaald een vaste vergoeding per maand. Deze vergoeding zullen beide partijen in de Overeenkomst overeenkomen.
2. De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van MbWebExperience.
5. Van alle bijkomende kosten zal MbWebExperience tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 10 Wijziging honorarium, prijzen en tarieven
1. Indien MbWebExperience bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is MbWebExperience gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
2. Indien MbWebExperience het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
- de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op MbWebExperience rustende verplichting ingevolge de wet;
- de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
- MbWebExperience alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
- bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
5. MbWebExperience zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. MbWebExperience zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 11 Levering
1. Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
2. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 12 Leverings- en uitvoeringstermijnen
1. De levering en/of uitvoering zal plaatsvinden binnen een door de MbWebExperience opgegeven termijn.
2. Indien voor de levering en/of de uitvoering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
3. Indien MbWebExperience gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de leverings- uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan MbWebExperience heeft verstrekt.
4. Bij overschrijding van de leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij MbWebExperience schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij MbWebExperience alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat MbWebExperience zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat MbWebExperience binnen deze termijn niet over tot levering en/of uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 13 Risico-overgang
1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van MbWebExperience.
2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 14 Betaling
1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door MbWebExperience aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door MbWebExperience aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
3. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
4. MbWebExperience is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats.
5. MbWebExperience en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van MbWebExperience en de verplichtingen van de Wederpartij jegens MbWebExperience onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Incassokosten
1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft MbWebExperience in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door MbWebExperience in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van MbWebExperience totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 17 Opschorting
1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft MbWebExperience het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Voorts is MbWebExperience bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst MbWebExperience omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van MbWebExperience kan worden gevergd.
3. MbWebExperience behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Ontbinding
1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is MbWebExperience bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Voorts is MbWebExperience bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst MbWebExperience omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van MbWebExperience kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MbWebExperience kan worden gevergd;
- de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
- de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
- de Wederpartij komt te overlijden.
3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van MbWebExperience op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien MbWebExperience de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is MbWebExperience niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door MbWebExperience geleden schade.

Artikel 19 Overmacht
1. Een tekortkoming kan niet aan MbWebExperience of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MbWebExperience geen invloed kan uitoefenen en waardoor MbWebExperience niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door MbWebExperience in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
4. MbWebExperience heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat MbWebExperience zijn verbintenis had moeten nakomen.
5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
6. Zowel MbWebExperience als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt MbWebExperience zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
8. Indien MbWebExperience ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MbWebExperience gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 20 Aansprakelijkheid
1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. MbWebExperience is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van MbWebExperience.
2. MbWebExperience is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. MbWebExperience is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat MbWebExperience is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MbWebExperience kenbaar behoorde te zijn.
4. Indien MbWebExperience aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MbWebExperience beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door MbWebExperience aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat MbWebExperience overeenkomstig de verzekering draagt. Indien de overeenkomst een overeenkomst betreft met een looptijd van meer dan één maand, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op maximaal eenmaal het bedrag van het Honorarium dat in één maand voorafgaand aan het ontstaan van de schade is gefactureerd aan de Wederpartij.
5. De Wederpartij dient de schade waarvoor MbWebExperience aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan MbWebExperience te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens MbWebExperience vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MbWebExperience of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 21 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart MbWebExperience voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
2. Indien MbWebExperience door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden MbWebExperience zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van MbWebExperience en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 22 Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens MbWebExperience en de door MbWebExperience (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 23 Intellectuele eigendom
1. MbWebExperience behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. MbWebExperience behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 24 Geheimhouding
Zowel MbWebExperience als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgever en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 25 Privacy en cookies
1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan MbWebExperience verstrekt en MbWebExperience verzamelt, zal MbWebExperience zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
2. MbWebExperience mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
3. Bij het bezoeken van onze website kan MbWebExperience informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
4. De informatie die MbWebExperience verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
5. Het is MbWebExperience niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak MbWebExperience gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en MbWebExperience zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MbWebExperience niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
7. De Wederpartij gaat akkoord dat MbWebExperience de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
8. MbWebExperience behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 26 Nieuwsbrief
1. De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
2. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
3. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.
4. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 27 Wijziging algemene voorwaarden
1. MbWebExperience heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
3. MbWebExperience zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 28 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MbWebExperience partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Geschillen tussen MbWebExperience en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 29 Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 50465481.

Scroll naar top